Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De Avontuurfabriek stelt zich ten doel om het product “Spelekids” als dienstverlening aan te bieden. Hierbij spant de Avontuurfabriek zich in om een zo gezellig en prettig mogelijk vertier te bieden aan de opdrachtgever en zijn gasten.

2. Overeenkomst
Elke overeenkomst wordt aangegaan als een inspanningsverplichting, te leveren op een bepaalde datum en een bepaalde starttijd en een bepaalde eindtijd. Binnen een groep zal een individuele wens om wel of niet een activiteit mee te doen altijd gerespecteerd worden. Hieraan kan nooit recht op restitutie of anderszins vermindering worden ontleend. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

3. Reservering
Reserveren van arrangementen en activiteiten is telefonisch of per email mogelijk maar dit wordt pas definitief nadat de Avontuurfabriek een bevestiging heeft gestuurd. Deze bevestiging ontvang je per mail, mocht je deze niet ontvangen hebben dan is deze mogelijk in de ongewenst of spam terecht gekomen. Alle afspraken die zijn gemaakt, zowel mondeling als schriftelijk, moeten in deze bevestiging te zijn vermeld. Indien dit niet het geval is, moet u dit binnen 48 uur melden en zullen wij dit aanpassen. In elk ander geval gaan wij ervan uit dat alle afspraken waarin u en wij aan zijn gebonden in deze bevestiging staan.

4. Voorbehoud
Avontuurfabriek behoudt zich te allen tijde het recht voor om het programma of de programmavolgorde te wijzigen. Bij annulering door de Avontuurfabriek zal een andere mogelijke datum aangeboden worden.

5. Tekenbevoegd
Bent u niet tekenbevoegd, dan dient u dit binnen 48 uur per mail te melden, zodat wij de juiste contactpersoon, die wel tekenbevoegd is, kunnen wijzigen en op de hoogte kunnen stellen van de overeenkomst die u gesloten heeft met de Avontuurfabriek. Bij geen bericht gaat de Avontuurfabriek ervan uit dat de contactpersoon die de reservering heeft gemaakt en ontvangen, ook tekenbevoegd is om een dergelijke overeenkomst namens zijn of haar bedrijf met de Avontuurfabriek af te sluiten. Hier kan achteraf dan geen aanspraak meer op worden gemaakt.

6. Annulering
Annulering is beperkt mogelijk, immers de ruimte/site/activiteit wordt voor u gereserveerd en kan niet op korte termijn voor andere doeleinden gebruikt worden. Na definitieve boeking en tot één week voor de gereserveerde datum, bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd. Daarna bent u het volledige bedrag (100%) verschuldigd.

7. Ongepast gedrag
Een ieder en/of groep/bedrijf die zich schuldig maakt aan verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van de Avontuurfabriek en andere gasten, wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van de gemaakte reservering zal niet plaatsvinden, ook niet als slechts een gedeelte van het arrangement tot dan is verbruikt en de schade zal worden verhaald op de veroorzaker, dan wel de verantwoordelijke groep en/of bedrijf.

8. Levarantie
Leverantie wordt geacht te zijn gedaan, nadat de gereserveerde tijdsduur is verstreken. Er kan geen rekening worden gehouden met (ver)late aankomst door wat voor oorzaak dan ook. Indien mogelijk zal soepel omgegaan worden met de eindtijden, zulks volledig ter beoordeling van de leiding van de Avontuurfabriek

9. Betaling
De reservering dient uiterlijk 7 dagen voor plaatsvinden van het evenement aan ons voldaan te zijn. Hiervoor zit bij de bevestiging een iDEAL link toegevoegd.
Bij bedragen van € 500,- of hoger dient er binnen 48 uur een aanbetaling plaats te vinden van 50%. Het restant bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor plaatsvinden van het evenement aan ons voldaan te zijn.

Betaling (of een gedeelte) achteraf op factuur kan alleen met toestemming van de Avontuurfabriek en dit moet opgenomen zijn in uw bevestiging als aparte regel. U dient tevens zorg te dragen voor de juiste factureringsgegevens, eventueel PO nummer of andere interne zaken wat voor belang is om de factuur juist in uw administratie te laten opnemen. Achteraf wijzigen van interne codes dan wel verkeerd aangeleverde gegevens, na het verzenden van de factuur, wordt extra berekend. Betaling is binnen 8 dagen verschuldigd.

10. Arrangementen
Alle tijden genoemd bij de arrangementen zijn indicatief en kunnen iets afwijken van de werkelijke tijden. In verband met het reserveren van andere groepen voor en na u, moeten de tijden beschouwd worden als uiterste tijden.

11. Aansprakelijkheid en schade
Avontuurfabriek is niet aansprakelijk voor welke schade ook en/of diefstal, tenzij uit de wet dwingend anders voortvloeit. Indien de Avontuurfabriek op enigerlei wijze toch aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid steeds beperkt voor zover deze valt binnen onze WAB verzekering, deze aansprakelijkheid aanvaard wordt door onze assuradeuren. Een eventuele schade uitkering kan nooit meer bedragen dan tweemaal het totale bedrag waarvoor de deelnemer berekend is op de reservering, althans is deze steeds beperkt tot het bedrag dat door onze assuradeuren uitgekeerd wordt. De Avontuurfabriek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel en/of schade als gevolg van recreatief karten, lasergame, paintballen, all-in the game en alle andere activiteiten verzorgd door de Avontuurfabriek. Elke deelnemer doet mee op eigen risico. Aansprakelijkheid voor indirecte schade sluiten wij uit.

Enige schade dient onmiddellijk gemeld te worden bij de bedrijfsleiding. Daarnaast dient dit ook altijd schriftelijk bij ons gemeld te worden binnen twee dagen nadat de schade ontstaan is. De schade melding moet een gedetailleerde beschrijving bevatten van de schade en de vermoedelijke oorzaak.

12. Prijzen
Prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. De Avontuurfabriek behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen.

13. Gedragsregels
Wij hebben de veiligheid van onze gasten hoog in het vaandel. Uw en onze veiligheid moeten optimaal gegarandeerd zijn. Derhalve is het absoluut verboden te roken in het pand.

14. Aanwijzingen van medewerkers
Voor uw en onze veiligheid dienen alle aanwijzingen van het personeel terstond opgevolgd te worden. Wij rekenen hierbij dan ook op uw volledige medewerking. Gedrag binnen of buiten de baan dat onze bezoekers in gevaar brengt, wordt niet getolereerd. In het ergste geval zijn wij gerechtigd de bezoekers uit de hal te verwijderen, zonder dat recht op teruggave of vermindering bestaat. Uiteraard gaan wij ervan uit dat dit nooit nodig zal zijn en alle bezoekers hun volledige medewerking geven om er een gezellig, sportief uitje van te maken.

15. Toepasselijk recht en geschillen
Alle overeenkomsten vallen onder het Nederlands recht. Enig geschil wordt altijd voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Avontuurfabriek tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

16. Wijzigingen
Bij het bevestigen/plaatsen van de reservering geeft u het definitief aantal personen door. Vanaf de bevestiging tot een week voor aanvang van het evenement/reservering kunt u dit aantal met maximaal 10% naar beneden bijstellen (wijzigingen naar boven worden in overleg bekeken). Latere wijzigingen (binnen een week voor aanvang van evenement/reservering) m.b.t het naar beneden stellen van het aantal personen worden niet doorgevoerd.

17. Aanvullend
Extra’s afgenomen buiten het gereserveerde arrangement worden aan u doorberekend. Het is niet toegestaan om eigen drink- of etenswaren mee te brengen.

18. Mogen kinderen alleen naar Spelekids komen?
Nee, kinderen dienen altijd onder begeleiding van een volwassene te spelen in ons speelparadijs.
Andersom geldt ook, dat volwassenen nooit zonder bijbehorende kinderen naar binnen mogen.

19. Op-of aanmerkingen
Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de reservering bent u verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Avontuurfabriek.
Indien dit ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kunt u dit, uiterlijk binnen 48 uur na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Avontuurfabriek.

Kamer van Koophandel: 32152419